جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1229)

3-2-1 قابلیت مدلسازی413-2-1-1- سطوح متفاوت مدلسازی فرآیند423-2-1-2- مهمترین مزایای استانداردسازی در مدلسازی433-2-1-3- افراد درگیر در تیم مدلسازی433-2-2 قابلیت شبیهسازی523-2-2-1- مزایای شبیهسازی533-2-3 قابلیت پیادهسازی563-2-4 قابلیت تجزیهو تحلیل فرآیند583-2-4-1 بهینهسازی583-2-4-2 مزایای مشهود بهینهسازی593-2-4-3 مزایای نامشهود بهینهسازی593-2-4-4 تکنیکهای Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1228)

3-1- مقدمه593-2- روش پژوهش593-2-1- روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها593-3- جامعه آماری603-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری603-5- روایی و پایایی پرسشنامه613-6- تحلیل پرسشنامه623-7- شیوه‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 643-8- مکان پژوهش653-9- جمع‌بندی66فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها67 4-1- مقدمه 68 Read more…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (1227)

2-6-3) وجود رقابت272-7) انواع بازاریابی272-7-1) بازاریابی خود (شخصی )272-7-2) بازاریابی سازمان272-7-3) بازاریابی مکان282-7-4) بازاریابی ایده282-7-5) بازاریابی خدمات282-8) بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی292-9) تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات292-9-1) غیر قابل لمس بودن292-9-2) Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1226)

روش‌های سنجش و تکنیک‌های آماری مورد استفاده71پایایی گویه ها72فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌هایافته‌های توصیفی79گویه اول: ارتباط افراد زیاد در سایبر79گویه دوم: شعاع ارتباط80گویه سوم: مانع ارتباطات فعالان اجتماعی81گویه چهارم: شعاع ارتباط82گویه پنجم: گفتگو مطمئن Read more…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (1225)

ب) کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی50ج) کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد52گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا53گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا56گفتار چهارم: اسناد تصویب شده Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1224)

2-5-6- اثر شوری بر قندهای محلول گیاه…………………………………………………………………………………………………………………………102-5- 7-اثر تنش شوری بر صفات رویشی گیاه………………………………………………………………………………………………………………….112-5-7-1- سطح برگ و طول ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………112-5-8- گروه‌بندی گیاهان از نظر تحمل به شوری……………………………………………………………………………………………………………122-6- اهمیت تنوع ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132-7- نشانگرهای ژنتیکی و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………………142-7-1- نشانگرهای Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1223)

2-2-2-2- هزینه غیر تولید172-2-4- رفتار هزینه182-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه182-2-6- انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه192-2-7- چسبندگی هزینه ها202-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران212-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی222-2-10- دلایل چسبندگی هزینهها232-2-10-1- Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1222)

ج) در بعد شادکامی ذهنی:11- بین میزان رضایت از خصوصیات شخصیتی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.12- بین میزان همدلی (اجتماعی بودن) زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.13- بین میزان خوش بینی زنان Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1221)

3-8) فرضیات تحقیق80 3-9)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها81 3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق81 3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق83 3-9-3) متغیرهای کنترل84 3-10) شیوه آزمون فرضیات86 3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول86 3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم87 3-10-3) Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1220)

تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می‌ماند. درواقع، درحالی‌که انسان به‌محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‌شود، شرکت پس Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1219)

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ نظریه مقایسه……………………………………………………………………………….22 2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ نظریه عاطفه………………………………………………………………………………..22 2 ـ 1 ـ 2 ـ 2ـ الگوی شادی از دیدگاه شلدون و Read more…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3135)

1-1- مقدمه 3 1-2- نئوپلاسم4 1-3- سارکوم رحمی4 1-3-1- لیومیوسارکوم4 سایت منبع 1-4- میوم ها6 1-4-1- طبقه بندی میوم ها7 1-4-2- شیوع میوم در ایران8 1-4-3- عوامل خطرزا8 1-4-4- نظریه های شکل گیری میوم ها11 Read more…