2-2-2-2- هزینه غیر تولید17
2-2-4- رفتار هزینه18
2-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه18
2-2-6- انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه19
2-2-7- چسبندگی هزینه ها20
2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران21
2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی22
2-2-10- دلایل چسبندگی هزینهها23
2-2-10-1- انگیزههای شخصی مدیران23
2-2-10-2- تصمیمات سنجیده مدیران23
2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه24
2-2-11-1- پیشبینی مدیریت24
2-2-11-2- شرایط اقتصادی24
2-2-11-3- ویژگیهای شرکت24
2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها25
2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها26
2-3- مبانی نظری ساختار سرمایه27
2-3-1- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه30
2-3-1-1- رو?کرد سنت?30
2-3-1-1- نظر?? مود?ل?ان? و م?لر31
2-3-1-3- نظر?? توازن32
2-3-1-4- نظر?? توازن ا?ستا33
2-3-1-5- نظر?? توازن پو?ا34
2-3-1-6- نظر?? سلسله مراتب36
2-3-1-6-1- مخالفگز?ن?38
2-3-1-6-1- نظری? نمایندگی39
2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی40
2-3-2- هزینه سرمایه41
2-3-2-1- محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه42
2-3-2-2- هزینه سرمایه سهام عادی43
2-3-2-3- عوامل موثر بر هزینه سرمایه44
2-3-2-3-1- عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه44
2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه45
2-3-2-3-2-1- کیفیت اطلاعات45
2-3-2-3-2-2- سیاست تقسیم سود45
2-3-2-3-2-3- سطح افشا45
2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت46
2-3-2-3-2-5- نوع صنعت47
2-3-2-3-2-6- نسبت بدهی49
2-3-2-3-2-7- نوع فعالیت شرکت49
2-3-2-3-2-8- رشد سود50
2-3-2-3-2-9- نقدینگی50
2-4- پیشینه تحقیق50
2-4-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور51
2-4-2- پژوهشها داخلی54
فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق
3-1- مقدمه56
3-2- فرضیه‌های تحقیق57
3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری57
3-4- روش تحقیق58
3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق59
3-4-1-1- قلمرو زمانی تحقیق59
3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق59
3-5- گردآوری داده‌ها59
3-6- جامعه آماری60
3-7- نحوهی انتخاب نمونه آماری60
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیهها61
3-9- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون62
3-10- خلاصه فصل63
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه64
4-2-آمار توصیفی65
4-3- آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته65
4-3-1- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری66
4-3-2- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار67
4-3-3- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها68
4-3-4- آزمون نرمال بودن برای سودآوری70
4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت72
4-3-6- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB)73
4-3-7- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang)75
4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها77
4-4-1- آزمون فرضیه اول، سوم و پنجم تحقیق (مدل اول)77
4-4-2- آزمون فرضیه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم)81
4-5- خلاصه‌ فصل85
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه87
5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش88
5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری88
5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها90
5-2-2-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول90
5-2-2-2- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم:90
5-2-2-3- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم91
5-2-2-4- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم91
5-2-2-5- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم91
5-2-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم91
5-3- نتیجه‌گیری92
5-4- محدودیتهای تحقیق93
5-5- پیشنهادات تحقیق94
5-5-1- پیشنهادات کاربردی94
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی94
فهرست منابع96
منابع فارسی96
منابع لاتین97
چکیده انگلیسی100
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- آمار توصیفی داده‌های تحقیق65
جدول 4-2- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)66
جدول 4-3- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)67
جدول 4-4- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)68
جدول 4-5- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)69
جدول 4-6- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)70
جدول 4-7- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)71
جدول 4-8- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)72
جدول 4-9- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)73
جدول 4-10- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)74
جدول 4-11- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)75
جدول 4-12- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)76
جدول 4-13- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)77
جدول 4-14- آزمون F لیمر78
جدول 4-15- آزمون هاسمن مدل رگرسیون79
جدول 4-16- نتایج حاصل از مدل اول بصورت تجمعی80
جدول 4-17- آزمون F لیمر82
جدول 4-18- آزمون هاسمن مدل رگرسیون83
جدول 4-19- نتایج حاصل از مدل دوم بصورت تجمعی84
جدول 4-20- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات86
جدول 5-1- خلاصه نتایج فرضیه‌ های تحقیق92
فهرست نمودار
عنوان صفحه
شکل 2-1- طبقبندی کلی هزینه17
شکل 2-2 عدم تقارن هزینهها21
نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام داده های اولیه66
نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام لگاریتم((Ln داده‌ها67
نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام داده های اولیه68
نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام داده های اولیه69
نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln داده‌ها)70
نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام داده های اولیه71
نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln داده‌ها)72
نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام داده های اولیه73
نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام داده های اولیه74
نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln)داده ها75
نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام داده های اولیه76
نمودار 4-12- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln)داده ها77
چکیده
مدیران مالی شرکتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو طریق بر ارزش شرکت و ریسک مالی شرکت اثر گذار است. از یک سو، میزان وام یا بدهی های بلند مدت در سبد دارایی یک شرکت می تواند به فرصتهای سودآوری خوبی برای شرکت بدل شود خصوصاً در شرایطی که وام با هزینه پایین تدارک دیده شده باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمونهای فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزینه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 20081) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق کردستانی و مرتضوی (1391) می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (راجان و زینگلس(????) و بون و دانبولت(????)) است. در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
پیشرفت سریع و شگرف فناوری، همراه با افزایش روزافزون رقابت دربازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در نهایت کاستن از هزینه تمام شده کالا و خدمات ترغیب می کند. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد که ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای کیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می کنیم. “مدیریت هزینه” مفهومی است که به میزان زیادی تحقق هدف فوق را برآورده می سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود است زیرا می کوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی که متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با کاهش هزینه هاست را بیابد.
برای کاهش هزینه شناخت رفتار هزینه ها مهم و ضروروی است. به عبارت دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران در خصوص برنامهریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است.
در مدل ها ی سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می یابند. به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افز ایش یا کاهش) درحجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. اما نتایج پژوهش های برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر بیانگر آن است که میزان افزا یش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش درحجم فعالیت است. (نمازی و داونی پور،1389،86).
مؤسسات و بنگاههای اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه ی حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها ، به سرمایه های کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،1384 ،74) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی است که در هر شرکتی اتفاق می افتد. (تتیمن،1998، 25)

1-2- تشریح و بیان موضوع
یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. تمامی شرکتها برای آغاز و ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه دارند. این سرمایه که در ساختار متعارف شرکتها بصورت سهام یا بدهی جلوه می کند، میتواند از منابع مختلفی تدارک دیده شود و یکی از شاخص هایی که می تواند در نگرش سرمایه گذاران جدید نسبت به شرکت موثر باشد.
شرکتها منابع مالی مورد نیاز را می توانند از محل حقوق صاحبان سهام و یا بدهی تأمین کنند اما نکته قابل توجه این است که انتخاب این منابع و استفاده از آنها به نحوی صورت گیرد که شرکت را سود آور نماید. ترکیب بدهی و حقو ق صاحبان سهام ساختار سرمایه نامیده میشود.. حداقل کردن هزینه سرمایه هر شرکت به معنی حداکثر نمودن بازده شرکت است؛ به عبار ت دیگر در پی کاهش هزینه سرمایه،ارزش شرکت افزایش می یابد که این امر نیز منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام می گردد. لذا بخش قابل توجهی از دقت مدیران صرف تعیین ترکیبی از ساختار سرمایه می شود که بهینه باشد( نوچیان،کرمی، 1390،2).
در بررسی ساختار سرمای? شرکتها تلاش می شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاد? آنها در تأمین مالی فعالیتها وسرمایه گذاریهای مورد نیاز، تبیین شود. همچنین می توان گفت که هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی ثروت سهامداران آن است زیرا از آنجا که هزین? سرمای? شرکت تابعی از ساختار سرمای? آن تلقی می شود، انتخاب ساختار سرمای? مطلوب موجب کاهش هزین? سرمای? شرکت و افزایش ارزش بازار آن می شود(خالقی مقدم و باغومیان، 1385،59)
این موضوع که شرکتها چگونه ترکیب منابع مالی راهبردی خود را انتخاب و تعدیل می کنند، مدتها کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان مالی بوده و هنوز، هم منشأ بحثهای فراوان است البته، زمانی اعتقاد بر این بود که ماهیت چنین مسائلی به قدری پیچیده است که نمی توان به تدوین نظری? معقولی در این زمینه پرداخت.
در حدود نیم قرن پیش، وِستون (1955) باب آغاز بحث دربار? امکان تدوین چنین نظریه هایی را گشود و ادام? چنین مباحثاتی در نهایت تدوین باعث شد که مودیلیانی و میلِر نخستین نظری? ساختار سرمایه را تدوین کنند. مطالعات نشان می دهد که، از زمان انتشار مقال? آنها، نظریه های گونا گون و الگوهای متعددی در بار? ساختار سرمای? شرکتها و چگونگی انتخاب آن تدوین شده است.
با این حال ، پژوهشها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی نمی توانند عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمای? شرکتها را کاملاً تبیین کنند و پاسخ قاطعانه ای برای پرسش زیر فراهم نمی آورند: چرا ، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکتها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزین? انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند.
از طرف دیگر شناسایی ساختار مالی بهینه در جهت کاهش هزینه ها و به تبع افزایش ارزش شرکت ها از اهمیت در خور توجهی بر خوردار است. به عبارت ساده تر از ساختار سرمایه می توان به عنوان ابرازی در جهت بیشینه سازی ارزش استفاده کرد و برای بر آورد این هدف شناسایی عوامل تاثیر گذار بر ساختار آن امری لازم و ضروی است.در گذشته در ایران و خارج از ایران تلاش هایی در این باب انجام شده است.به عنوان مثال یحیی زاده فر و همکارا (1389) به بررسی ویژگی های شرکت وساختار سرمایه پرداخته اند.
در تحقیق حاضر قصد داریم گرایش هزینه ها به عنوان ویژگی های متمایز شرکت ها و تاثیرآن بر ساختار مالی بررسی کنیم. یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطهای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه ها توسط آندرسون و همکارانش مورد بحث قرار گرفته است (نمازی و دوانی1389،73).
پژوهشهای اخیر درباره رفتار هزینه، بیانگر این است که میزان کاهش هزینهها هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینهها به هنگام همان میزان افزایش فروش است (کردستانی و مرتضوی1391، 19). و شدت این تغییرات نیز می تواند از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشد. به عبارت دیگر هزینه های شرکت های می تواند تغییر پذیری متفاوتی داشته باشد. تئوری ارتباط بین هزینه های انعطاف ناپذیر و ساختار سرمایه به این صورت تبین می شود : در صورتی که شرکتی دارای ساختار هزینه انعطاف پذیر باشد (یعنی با افزایش فروش تغییر زیادی در هزینه ها متحمل شود) در دوره های فعالیت خود ناچار به تغییر و افزایش سطح فروش خود خواهد بود که در ان صورت برای جبران افزایش هزینه ها از ابزار های تامی ن مالی استفاده خواهد کرد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
مدیران مالی شرکتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو طریق بر ارزش شرکت و ریسک مالی شرکت اثر گذار است. از یک سو، میزان وام یا بدهی های بلند مدت در سبد دارایی یک شرکت می تواند به فرصتهای سودآوری خوبی برای شرکت بدل شود خصوصاً در شرایطی که وام با هزینه پایین تدارک دیده شده باشد. از سوی دیگر میزان وام در سبد دارایی یک شرکت منعکس کننده سودهای آتی و ریسک شرکت نیز هست که خود محرک یا بازدارنده سرمایه گذاران خارج از شرکت می باشد. به همین دلیل ساختار سرمایه هر لحظه بر وضعیت شرکت و نحوه انعکاس او در بازار سرمایه موثر است. حال چنانچه بتوان عواملی را یافت که بر ساختار سرمایه بهینه یک شرکت موثرند می توان به مدیران مالی شرکتها که در قلمروهای متفاوت صنعت مشغول کارند یاری رساند تا به سمت این ساختار بهینه حرکت کنند. ایجاد چنین ساختار بهینه از ساختار سرمایه که البته برای هر شرکت با شاخص های مالی یگانه، منحصر به فرد است، به مدیران مالی کمک می کند تا ارزش شرکت را از طریق افزایش سود و نیز از طریق ایجاد مطلوبیت نزد سرمایه گذاران را افزایش دهند.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بیشتر تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشور ها در جهت تبین تاثیر ویژگی های شرکت درساختار مالی انجام شد ه است ویژگی هایی چون اندازه، سود آوری ، درصد مالیات، و نوع صنعت. پر واضح است که ساختار سرمایه در نتیجه ی تصمیمات مالی در طول دوره های فعالیت شرکت ها شکل گرفته و تغییر می کند و و این تغییر در نتیجه نیازهای مالی شرکت ها صورت می پذیرید، به عبارت ساده تر شرکت ها دست به تامین مالی می زند تا هزینه هایشان را پرداخت کنند (البته بحث سرمایه گذاری هم در بین مطرح است). بنابراین رفتار هزینه های هرشرکت می توانند تصمیمات مالی و تبع آن بر ساختار سرمایه آنها تاثیر بگذارد. این ویژگی شرکت ها یا به عبارت دیگر ساختار هزینهآانها، متغییری است که در ارتباط با ساختار سرمایه مهجور مانده است. و هیچ تحقیقی در داخل ایران در ایران ارتباط انجام نشده است.
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- اهداف اصلی تحقیق
1.بسط و گسترش ادبیات حسابداری در بحث ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت
2. بررسی متغیر های مختلف تاثیر گذار بر ساختارسرمایه و روشن ساختن اهمیت آن

1-5-2- هداف ویژه
1- تعیین و تبیین رابطه ی عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه
2- تعیین و تبیین رابطه ی سود آوری شرکت ها و ساختار سرمایه آنها
3- تعیین و تبیین رابطه ی اندازه شرکت ها و ساختار سرمایه
1-5-3- اهداف کاربردی تحقیق
* مالکان و مدیران شرکت ها،جهت تصمیم گیری در مورد تعیین ترکیب بهینه نوع حاکمیت شرکت و تغییر آن.
* نهادها و سازمان های ناظر بر بازار،از جمله سازمان بورس اوراق بهادار.
* تحلیل گران بازار و سازمان هایی که کار آنها مطالعات اقتصادی است.
* کلیه اساتید،محققان ودانشجویانی که قصد انجام تحقیقات علمی در این حوزه را دارند.
1-6- سؤالات تحقیق
سوال اصلی:
1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها چه رابطه ای وجود دارد؟
سوالات فرعی:
1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.
1-7- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اول:بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین بین سود آوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین بین سود آوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازاررابطه معنی داری وجود دارد.

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
1-8-1- اهرم مالی
استولز (Stultz) براین باور است که حق مالکیت بالا ممکن است اهرم را افزایش دهد. این بدان خاطر اتفاق می افتد که مالکانی که تسلط و کنترل زیادی بر امور دارند با افزایش بدهی، بعنوان نسبتی ازتعادل، سهام های مالکیت خود را حفظ می کنند. از طرف دیگر، هرچه رتبه نظریه ی نظم حاکی از رابطه منفی بین اقدامات مختلف از عملکرد شرکت و اهرم است. به منظور سازگار کردن این دو دیدگاه متناقض ما از این متغیر کنترل استفاده می کنیم، که به عنوان نسبت بدهی کل به دارایی ها (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) اندازه گیری شده است.اندرسون وریب(2003) نیز برای کنترل بدهی در ساختار سرمایه از این روش استفاده کرده اند.

1-8-2- اندازه شرکت
اغلب بحث بر این است که اندازه شرکت باید بصورت منفی به مالکیت ربط داده شود، از آنجا که مالکیت یک درصد مشخص در یک شرکت بزرگ به مراتب مشکل تر از یک شرکت کوچک است. ما اندازه شرکت را با استفاده از لگاریتم طبیعی مجموع داراییها شرکت مورد ارزیابی قرار می دهیم. Demsetzو Lehn(1985) هم در مطالعه خود ازهمین روش ارزیابی برای سنجش اندازه شرکت استفاده کرده اند.
انعطاف پذیری هزینه: عدم انعطاف پذیری هزینه ازهزینه سرمایه ای تبدیل2 استنتاج شده است و آن در واقع یکی از اجزای ساختار هزینه شرکت است.

1-9- روش شناسی تحقیق
1-9-1- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء
از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) می پردازد و با توجه به آن که قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کمرنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کمی در محیط بازار سرمایه و جزء تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده شده، از نظر بعد زمانی گذشتهنگر و در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقهبندی میگردد. همچنین از آنجا که هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری است، با در نظر گرفتن ماهیت و روشی که در این مطالعه استفاده می شود. نوعی تحقیق توصیفی- همبستگی به شمار می رود. به عبارت دیگر نوشته پیش رو به لحاظ معرفتشناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقراییو به لحاظ نوع مطالعه میدانی – کتابخانهای میباشد. و همچنین اساسا برای بهبود و ارتقاء دانش موجود پیرامون رابطه بین کیفیت گزارشگریمالی و کاراییسرمایهگذاری در محیط بازار سرمایه ایران انجام می شود و ازینرو تحقیقی بنیادی یا محض نامیده میشودهرچند در عمل نیز منابع آن برای رفع مشکلات پیرامون سرمایهگذاریها کاربردی خواهد بود. نوشتار پیش رو از منظر گرایشی بعنوان تحقیق های تصمیمگرا طبقهبندی میشود و به لحاظ تحلیل آماری، از تکنیک رگرسیونهای ترکیبی و در برخی موارد رگرسیون مقطعی استفاده خواهد نمود، بنابراین از جمله تحقیقات علی محسوب می شود.

1-9-2- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

Levit =B0 + B1 InFlex + B2 Profit + B3 Size + B4 MTB + B5 Tang + e
Lev= اهرم مالی در تحقیق حاضر برای محاسبه آن از اهرم مالی دفتری و اهرم مالی بازار استفاده می گردد.

Book Leverage: (Short-term debt + Long-term debt) /(Book value of equity + Short-term debt + Long-term debt)

Market Leverage: (Short-term debt+Long-term debt) /(Market value of equity + Short-term debt+Long-term debt)

جائیکه:
Book Leverage = اهرم مالی براساس ارزش دفتری
Market Leverage = اهرم مالی براساس ارزش بازار
Short-term debt = بدهی کوتاه مدت
Long-term debt= بدهی بلند مدت
Book value of equity= ارزش دفتری سرمایه
Market value of equity= ارزش بازار سرمایه
InFle= عدم انعطاف هزینه ها
عدم انعطاف هزینه ها به صورت زیر محاسبه می گردد.
InFlex = SGA expenses / (SGA expenses + COGS)
SGA: هزینه های اداری و عمومی
COGS: بهای تمام شده کالای فروش رفته
Profit= سود اوری
Profit = Income before extraordinary items / Lag Total assets
Income before extraordinary items : سود قبل از اقلام غیر عادی
Lag Total assets = لگاریتم طعبیی دارایی ها
Size= اندازه شرکت، لگاریتم طعبیی دارایی ها

متغییر های کنترل:
MTB = (Market value of equity + Total assets – Book value of equity) / Total assets
Tang =PPE net / Total assets
Market value of equity : ارزش بازار سرمایه
Total assets: جمع دارایی ها
Book value of equity = ارزش دفتری سرمایه

1-9-3- شرح کامل روش گردآوری داده‏ها
اطلاعات موردنیاز بخش ادبیات تحقیق از کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین و مقالات استخراج شده از اینترنت، گردآوری شده است (روش کتابخانه‏ای). داده‏های موردنیاز برای آزمون فرضیه‏های تحقیق از طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از صورتهای مالی سالانه و یادداشت‏های توضیحی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (شامل: ترازنامه، سود و زیان)، گزارشات هیئت مدیره و نرم‏افزارهای تلخیص کننده‏ی اطلاعات مالی شرکتها مانند، ره‏آورد نوین، تدبیر پرداز و سایت‏های بورس گردآوری خواهد شد.

1-10- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد. نمونه آماری تحقیق فوق با استفاده از نمونه گیری غربالگری طبقه بندی خواهد شد. در تحقیق حاضربرای هر یک از ضرایب جزیی رگرسیون ازآزمون t استیودنت و برای معناداری مدل رگرسیونی ازآماره فیشر (F) در سطح 95 در صد استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS صورت خواهد گرفت.
1-11- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعاتپرداخته شد و فرضیه‌‌هاو تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند.فصل دوم بهمبانی نظریتحقیق پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیهها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

مطالعه رفتار هزینه علاوه بر محققان دانشگاهی برای افرادی که حرفه آنها با فعالیتهای شرکتها در ارتباط است، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری پذیرفته شده است، هزینهها براساس تغییر نسبت سطح فعالیت به دو دسته هزینه های ثابت و هزینههای متغیر تقسیمبندی میشوند. در این مدل هزینههای متغیر متناسب با تغییر در محرک هزینه تغییر میکنند. بدین معنی که میزان تغییر هزینهها به میزان تغییر سطح فعالیت ها بستگی دارد نه جهت تغییر (اندرسون و لانن3،2007).
دلیل وجود چسبندگی هزینهها توسط مدل جایگزین رفتار هزینه توجیه میشود. در این مدل فرض میشود که مدیران بطور سنجیده منابع را در پاسخ به تغییر حجم فعالیت، تعدیل میکنند. این مدل میان هزینههایی که متناسب با تغییر حجم فعالیت، تغییر میکنند و هزینههای تعدیل منابع توسط مدیران تفاوت قائل میشود. در دورههای کاهش فروش، درباره تقاضای آتی ابهام وجود دارد. از سوی دیگر، اگر مدیران منابع را کاهش دهند، تحصیل مجدد منابع، موجب تحمل هزینههای تعدیل میشود. از اینرو مدیران، کاهش هزینهها را تا زمان کسب اطمینان از پایداری رکود تقاضا به تعویق میاندازند(مدیروس و کوشتا4،2004).
اساس بسیاری از تصمیمات مدیریتی، دانش چگونگی تغییر هزینهها به عنوان تابعی از سطح فعالیت است. در همین ارتباط ،گاریسون و نورین5(2001) معتقدند که تلاش برای اتخاذ تصمیمات بدون دانش کاملی از هزینههای مرتبط و نحوه تغییر آنها نسبت به سطح فعالیت ممکن است به پیامدهای نامساعدی بیانجامد. در ادبیات حسابداری در مورد رفتار هزینه، چندین دیدگاه وجود دارد. کاریسون و نورین (2001) و هورن کرن و همکاران6 (2006) اظهار کردهاند که صرف نظر از جهت تغییر( کاهش یا افزایش)، هزینهها به تغییرات سطح فعالیت واکنش نشان میدهند. درحالیکه نورین و سودرستروم7 (1997) و اندرسون و همکاران (2003) معتقدند که افزایش هزینهها در دورههای افزایش سطح فعالیت، بیشتر از کاهش هزینهها در دورههای کاهش سطح فعالیت است به همین دلیل ، کاهش هزینهها موجب ایجاد چسبندگی در هزینهها میشود.

2-2- هزینه ها
هزینه در ادبیات حسابداری به طرق زیر تعریف میشود:
هزینه از دیدگاهی گسترده شامل تمامی اقلام بهایتمامشده منقضی شده است که قابل کسر از درآمد فروش میباشد.
از سویی هزینه عبارتند از کاهش ناخالص داراییها یا افزایش ناخالص بدهیها که براساس اصل پذیرفته شده حسابداری، اندازهگیری شدند و حاصل فعالیتهای انتفاعی موسسه میباشند.
هزینهها عبارتند از خروج یا مصرف داراییهای واحد انتفاعی یا ایجاد بدهیها (یا ترکیبی از هر دو) طی یک دوره مالی که از تحویل یا تولید کالا ، ارائه خدمات یا سایر فعالیتهای اصلی و مستمر آن ناشی میشود (نعمت الهی،1389).

2-2-1- مدیریت هزینه
اطلاعات حسابداری مدیریت غالباً از طریق وظیفه جلب توجه می کند برای مثال فرض کنید که هزینه های ثابت و متغیر ارائه خدمات به صورت دستی به نحوی چشمگیر بیش از مبلغ بودجه باشد، به عبارتی دیگر انجام خدمات از این طریق مقرون به صرفه نبوده و می بایست راههایی جدید جستجو شود. اطلاعات حسابداری مدیریت به مدیران کمک می کند که ساختار تصمیم را تعیین کنند، به این ترتیب هزینه های ارائه خدمات از دو طریق “دستی” و “رایانه ای” محاسبه و جهت اخذ تصمیم در اختیار مدیریت قرار داده می شود. این شاخه از حسابداری از یک سو گذشته نگر و از طرف دیگر آینده نگر است، اینکه محصولات و خدمات به چه هزینه ای به بازار عرضه شوند تا ضمن رقابت با رقبا، سودی معقول نیز برای موسسه کسب گردد نشان از آینده نگری این سیستم می باشد.
با توجه به اینکه بخش های خدماتی در اقتصاد فعلی کشور در حال رشد و گسترشی سریع است، به موازات آن تکنیکهای حسابداری مدیریت نیز باید با توجه به نیازهای اطلاعاتی واحدهای فعال در این بخش مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و با این نیازها هماهنگ شوند. تفاوت اساسی بین موسسات خدماتی و تولیدی آن است که اغلب خدمات همزمان با تولید به مصرف می رسند، به بیان دیگر نمی توان خدمات را همانند کالاها در انبار نگهداری کرد، اما بسیاری از تکنیکهایی که برای اندازه گیری بهای تمام شده و سنجش عملکرد واحدهای تولیدی ابداع شده، در بخش خدمات نیز با موفقیت بکار گرفته شده است، پس در راه توسعه روشهای حسابداری مدیریت، همواره باید نیازمندیهای واحدهای مختلف بخشهای خدماتی نیز مد نظر قرار گیرد.

سیستم های اطلاعاتی حسابداری و ارتباط آن با مدیریت هزینه

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید