3-1- مقدمه59
3-2- روش پژوهش59
3-2-1- روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها59
3-3- جامعه آماری60
3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری60
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه61
3-6- تحلیل پرسشنامه62
3-7- شیوه‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 64
3-8- مکان پژوهش65
3-9- جمع‌بندی66
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها67
4-1- مقدمه 68
4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 68
4-2-1-جنسیت 68
4-2-2-سن 70
4-2-3-سطح تحصیلات 71
4-2-4-میزان آشنایی با ساختار مدارس غیرانتفاعی 72
4-3- توصیف پاسخ‌ها 74
4-3-1- توصیف پاسخ‌های مؤلفه اطلاعات74
4-3-2- توصیف پاسخ‌های مؤلفه اعتبار 76
4-3-3- توصیف پاسخ‌های مؤلفه پاسخگویی 78
4-3-4- توصیف پاسخ‌های مؤلفه ایمنی 80
4-3-5- توصیف پاسخ‌های مسائل ملموس81
4-3-6- توصیف پاسخ‌های رضایت (متغیر وابسته)83
4-4- بررسی رابطه بین مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت و رضایت والدین با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن 84
4-4- 1- بررسی رابطه بین مؤلفه اطلاعات و رضایت والدین 84
4-4-2- بررسی رابطه بین مؤلفه اعتبار و رضایت والدین 85
4-4-3- بررسی رابطه بین مؤلفه پاسخگویی و رضایت والدین 86
4-4-4- بررسی رابطه بین مؤلفه مسائل ملموس و رضایت والدین 87
4-4-5- بررسی رابطه بین مؤلفه ایمنی و رضایت والدین 87
4-5- نتایج آزمون رگرسیون 89
4-6- جمع‌بندی 92
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها93
5-1- مقدمه 94
5-2-نتایج آزمون فرضیه‌ها 94
5-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول 94
5-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 96
5-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 97
5-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم 98
5-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم 99
5-3- پیشنهادهای پژوهش 102
5-3-1- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اطلاعات103
5-3-2- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اعتبار104
5-3-3- پیشنهاد بر اساس مؤلفه پاسخگویی104
5-3-4- پیشنهاد بر اساس مؤلفه ایمنی105
5-3-5- پیشنهاد بر اساس مؤلفه مسائل ملموس105
5-4- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 105
5-5- جمع‌بندی 106
منابع و مآخذ107
منابع فارسی 108
منابع لاتین 110
پیوست‌ها113
پیوست الف: پرسشنامه 114
پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار SPSS 117
خروجی‌های مربوط به آمار توصیفی 118
خروجی‌های مربوط به سؤالات پژوهش 124
خروجی‌های مربوط به آمار استنباطی 141
پیوست ج: شاخص های رضایت مشتری 151
چکیده انگلیسی156
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- روند آموزش 17
جدول 2-2- الگوهای کیفیت آموزشی 33
جدول 3-1- تعداد دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه مناطق تهران 60
جدول 3-2- آلفای کرونباخ متغیرها به تفکیک 62
جدول 3-3- چگونگی تخصیص سؤالات پرسشنامه به متغیرهای پژوهش 63
جدول 4-1- تعداد و درصد پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده برحسب جنسیت 69
جدول 4-3- تعداد و درصد پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده برحسب سن 70
جدول 4-4- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی سن 71
جدول 4-6- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی سطح تحصیلات 72
جدول 4-8- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی ثبت‌نام فرزندان در مدارس غیرانتفاعی در مقاطع قبلی 73
جدول 4-9- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی ثبت‌نام فرزندان در مقطع تحصیلی خاص در مدارس غیرانتفاعی 74
جدول 4-10- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه اطلاعات 76

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-11- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه اعتبار 78
جدول 4-12- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه پاسخگویی 80
جدول 4-13- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه ایمنی 82
جدول 4-14- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مسائل ملموس 84
جدول 4-15- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های متغیر وابسته (رضایت) 86
جدول 4-16- بررسی رابطه بین اطلاعات و رضایت والدین 87
جدول 4-17- بررسی رابطه بین اعتبار و رضایت والدین 89
جدول 4-18- بررسی رابطه بین پاسخگویی و رضایت والدین 90
جدول 4-19- بررسی رابطه بین مسائل ملموس و رضایت والدین 91

جدول 4-20- بررسی رابطه بین ایمنی و رضایت والدین 92
جدول 4-21- شاخص‌های روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل موردمطالعه 93
جدول 4-22- شاخص‌های روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل موردمطالعه94
جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون 105
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-3- مدل عمومی رضایت/ عدم رضایت 54
شکل 2-4- مدل مفهومی بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن 92
شکل 4-1- مدل مفهومی اصلاح شده بر اساس معادله رگرسیونی چندمتغیره …………………………………………..95

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-2- نمودار دایره‌ای جنسیت برحسب درصد 69
نمودار 4-5- نمودار میله‌ای سن برحسب تعداد 71
نمودار 4-7- اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات والدین برحسب تعداد 72
فصل اول:
کلیات
1-1- مقدمه
آموزش از مقوله‌هایی است که انسان از دیرباز با آن سروکار داشته است. با پیشرفت جوامع، ضرورت این امر بیش ‌از پیش احساس گردیده و نیاز به آموزش صحیح و کارآمد به یکی از موارد اجتناب‌ناپذیر عصر حاضر تبدیل‌ شده است. نظام آموزش‌وپرورش در جوامع مختلف همواره نقشی مهم و اساسی در تربیت و پرورش افراد داشته و الگوی کلی نهادها و سازمان‌های رسمی جامعه برای انتقال معارف و میراث فرهنگی و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد محسوب میشود (علاقه بند، 1391). بنابراین لزوم وجود سازمان های آموزشی همراه با آموزش صحیح و کارآمد و به عنوان نهادی برای پرورش افراد امری انکارناپذیر است. در تحقیق حاضر پس از بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق در فصل اول، به شناسایی تأثیر مولفه های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستانهای غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران پرداخته شده است تا ضمن شناسایی وجود یا عدم وجود تأثیر هر یک از این عوامل، از میزان اهمیت این مؤلفه ها نیز اطلاع حاصل شود.
1-2- بیان مسئله
در جوامع امروز، نیازهای افراد، اعم از نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی، بیش‌ازپیش نیازمند توجه و اقداماتی در جهت رفع آن‌ها هست. در طول ادوار گذشته و به‌منظور رفع نیازها و به‌تناسب هر کدام، نهادها و سازمان‌هایی به وجود آمده است. نهاد آموزش‌وپرورش نیز به‌منظور توجه به نیازهای آموزشی و افزایش سطح آگاهی جامعه ایجادشده است و به‌عنوان شاخصی در جهت سنجش پیشرفت مدنی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود که به دلیل تأثیرگذاری بالای فعالیت‌های آموزشی هر کشور بر سطح آگاهی افراد جامعه و درنتیجه توسعه‌یافتگی آن جامعه، سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و سطوح مختلف آموزشی، از مباحث مهم مدیریتی و اجتماعی به‌حساب می‌آید. بر همین اساس و به‌منظور تقویت سرمایه انسانی در دهههای اخیر، هر نظام آموزشی، به‌منظور تحقق اهداف خود، ‌بایست با سازمان‌دهی و ساختاری مناسب فعالیت نماید.
از این منظر، در نظام‌های آموزش‌وپرورش جوامع مختلف ازجمله کشور ایران، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهایی وجود دارد که توجه به آن‌ها در زمره مهم‌ترین مسائل پیش روی آموزش‌وپرورش است. بر اساس نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط محققان و پژوهشگران پیشین، افزایش گرایش به تحصیل در میان خانواده‌ها، اختصاص بودجه عمرانی مناسب برای راه‌اندازی و تجهیز مدارس، ورود بخش خصوصی به آموزش‌وپرورش، بازشناسی و حمایت از استعدادهای درخشان و حمایت‌های اقتصادی و علمی فرهنگیان و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌ها (نصیری، 1387)، اصلاح و بازسازی مستمر متون درسی، افزایش ظرفیت‌های پژوهش در برنامه‌ریزی‌های درسی و افزایش ظرفیت استفاده از فناوری‌های جدید ) آیتی و همکاران، 1386) بخشی از نقاط قوت آموزش‌وپرورش ایران محسوب می‌شوند.
این در حالی است که بر اساس نتایج یافته های تعداد دیگری از محققان، نبود انگیزه کافی و اضطراب در عده زیادی از دانش‌آموزان، نرخ مردودی، نرخ ترک تحصیل، عدم تعامل در مباحث درسی، انتقال معلومات و به حافظه سپردن اطلاعات (صافی، 1382)، کمیت محوری به‌جای کیفیت گرایی (سنجری، 1384)، وجود فاصله طبقاتی در نظام آموزش‌وپرورش و ضعف در عدالت‌گستری در نهاد آموزش‌وپرورش ) نصیری، 1387)، ازجمله نقاط ضعف آموزش‌وپرورش ایران محسوب می‌شوند.
صافی (1391)، بر اساس یافته های پژوهش خود عواملی مانند مشارکت مردم در اداره آموزش‌وپرورش، تاکید بر راهنمایی و مشاوره دانش‌آموزان، تاسیس پژوهشگاه‌های تعلیم و تربیت، ایجاد و گسترش انواع مدارس و استفاده از خیرین مدرسه‌ساز در توسعه مکان‌های آموزشی را نمونه‌هایی از فرصت‌های پیش روی آموزش‌وپرورش می‌داند و همچنین عواملی مانند: عدم ثبات مدیریت‌ها، تغییر ساختار آموزشی واداری و عدم شناخت کافی از نیازهای ملی، محلی و منطقه‌ای، وجود فاصله زیاد میان طرح‌ها و اجرای آن‌ها، عدم ارتباط واقعی میان تحصیل و اشتغال، کمبود معلمان حاذق و مدیران ماهر را ازجمله تهدیدات پیش روی آموزش‌وپرورش ذکر می‌کند.
با توجه به نکات گفته‌شده در سال‌های گذشته به دلیل رشد جمعیت و میزان نیاز افراد واجب التعلیم به آموزش، آموزش‌وپرورش با محدودیت‌هایی در تأمین هزینه‌ها، سرویس‌دهی و ایجاد مدارس دولتی جدید روبه‌رو بوده است. بنابراین به دلیل تغییر در سیاست‌های کشور در حوزه آموزش و گرایش به خصوصی‌سازی بر اساس قوانین، تأسیس مدارس غیردولتی امری اجتناب‌ناپذیر گردیده است. به‌گونه‌ای که در دو دهه اخیر شاهد گسترش و توسعه مدارس غیرانتفاعی به‌طور وسیعی در سطح کشور بوده‌ایم. اما باوجود سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و توسعه و گسترش مدارس غیرانتفاعی، بر اساس قانون عرضه و تقاضای حاکم بر مدارس غیرانتفاعی و رشد معکوس جمعیت، این مدارس در چند سال اخیر در شرایط رقابتی پیچیده‌ای قرارگرفته‌اند که باعث ایجاد دشواری در حفظ دانش‌آموزان و یا به عبارتی مشتریان آنان شده است.
بر همین اساس، بنا بر گزارش رسانه ها و مطبوعات (رجانیوز)، این روزها برخی از خانواده‌ها رضایت چندانی از کیفیت آموزشی مدارس به نسبت شهریه‌هایی که از آن‌ها گرفته می‌شود، ندارند و کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی با شهریه‌های دریافتی همخوانی ندارد. علاوه بر این، چالش‌های برخی از مدارس غیرانتفاعی، عدم وجود امکانات، عدم وجود معلمان خبره، تمرکز مدارس بر نمره، پایین بودن سطح مدیریت و عدم وجود فضای مطلوب آموزشی – علمی به دلیل وجود مدارس غیرانتفاعی در مکان‌های غیر آموزشی هست. در چنین شرایط چالشی، حفظ مشتری برای مدارس ارائه‌دهنده خدمات، ارزش بسیاری خواهد داشت. مطابق با آمار ارائه‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش در رسانه‌ها (جام جم آنلاین)، در سال گذشته تحصیلی (91-92)، یک‌میلیون و 38 هزار و 353 نفر در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کردند، درحالی‌که آمار سال تحصیلی جاری (92-93)، به ثبت‌نام حدود یک‌میلیون دانش‌آموز در این مدارس اشاره دارد. همچنین، بر اساس اعلام نهادهای نظارتی و مسئولین آموزش‌وپرورش در گزارش‌های منتشره (جام جم آنلاین)، تعدادی از مدارس غیرانتفاعی از ابعاد دیگر پرورش دانش‌آموزان صرف‌نظر کرده و کیفیت این قبیل مدارس رو به نزول است.
بنابراین به دلیل تحولات جامعه امروز و افزایش درک و بینش والدین از میزان اهمیت کیفیت خدمات مدارس، توجه به کیفیت عملکرد مدارس که به نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های محول شده می‌پردازد، بیش‌ازپیش نیازمند توجه هست. بنابراین محقق در تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت1 بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران بر اساس تعریف و مولفه های مشروعیت از نظر ساچمن (1995) و لفبره2 و ردیون کلوت3 ( 2012) اعتبار ، اطلاعات ، پاسخگویی مسائل ملموس و ایمنی بپردازد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
پژوهش حاضر از دو جنبه دارای اهمیت و کاربرد است، اول آنکه می تواند از لحاظ نظری در شناسایی تأثیر مؤلفه های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت اطلاعات مفید و غنی معرفی نماید و دوم اینکه از لحاظ عملی جهت ارتقا این مؤلفه ها بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستانهای غیرانتفاعی الگویی مناسب ارائه نماید. توجه به هماهنگی اهداف، مواد و رویه‌های آموزش و ارزشیابی آموزشی با تحولات سریع علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی از نیازهای زمان ماست. توجه به شیوه های نوین و خلاقانه آموزش، توجه به نحوه پیاده‌سازی آنان و هماهنگی این شیوه ها با شرایط پیچیده و پرتحول امروز، نیازمند نهاد و یا سازمانی است که بتواند عهده‌دار اداره و سازماندهی این قبیل تحولات باشد.
با توجه به این مسئله که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بر درآمدهای دولتی به‌عنوان منبع تأمین مالی آموزش‌وپرورش بسنده نکرده اند و از طریق اخذ شهریه‌هایی به‌منظور جبران ارائه خدمات عمومی آموزش‌وپرورش و تشویق به توسعه مدارس خصوصی به تأمین بخشی از هزینه‌های گسترش آموزش پرداخته اند (متوسلی، آهنچیان، 1381، ص: 207)، میزان توجه به کیفیت برنامه‌های آموزشی و همچنین نهادهای آموزشی در بخش خصوصی، ازجمله نکاتی است که باید مدنظر محققان، مسئولان برنامه‌ریزی و مدیران قرار گیرد.
به دلیل کاهش روزافزون بودجه آموزش‌وپرورش و پایین بودن سطح مهارت دانش‌آموختگان، توجه به بهره وری و کاهش هزینه‌ها توسط افزایش کیفیت ضروری است (تورانی، 1382). بنابراین توجه به مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یک ساختار آموزشی در ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که نادیده گرفتن کیفیت این مدارس، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف بر والدین، باعث کاهش کیفیت تحصیلی نیز خواهد بود. این اهمیت می‌تواند به خاطر دلایلی مانند: دستاوردهای دانشگاهی محدود دانش‌آموزان، بازگشت سرمایه اندک در سرمایه‌گذاری‌های آموزشی و توجه به توسعه کمی مدارس به‌جای توسعه کیفی آن‌ها باشد (بیلتاگی1، 2012).
محقق معتقد است بررسی تاثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین باعث خواهد شد تا مدارس غیرانتفاعی درکی از چگونگی حفظ رضایت والدین به‌عنوان مشتریان این سیستم خدماتی داشته باشند. ضمن اینکه افزایش کیفیت عملکرد مدارس غیرانتفاعی، منجر به کاهش مشکلات این مدارس و رهایی از تعطیلی و شکست آن‌ها می‌گردد. همچنین افزایش میزان رضایت والدین منجر به حفظ مشتریان جدید و درنتیجه وفاداری والدین به مدارس خواهد شد.
بنابراین استفاده از الگوهای کیفیت آموزش در امر شناسایی بیشتر و دقیق‌تر مدارس غیرانتفاعی و بهبود رضایت والدین از این مدارس مدنظر هست. محقق در این تحقیق با به‌کارگیری الگوی مشروعیت داشتن، به بررسی تاثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین در مدارس غیرانتفاعی که عبارتند از: ” اعتبار، اطلاعات، پاسخگویی، مسائل ملموس و ایمنی “خواهد پرداخت و امید دارد با استفاده از این روش، گامی در جهت بهبود کیفیت آموزش، رضایتمندی والدین، عدم نارضایتی از پرداخت هزینه برای آموزش، افزایش مشروعیت این مدارس، تجلی اعتماد دولت و مردم به یکدیگر به‌منظور حمایت و بسترسازی برای حضور بخش غیردولتی در آموزش‌وپرورش از این سیستم خدماتی بردارد.
1-4- اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق:
شناسایی تاثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.
هدف فرعی (1): شناسایی تأثیر اطلاعات بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.
هدف فرعی (2): شناسایی تأثیر اعتبار بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.
هدف فرعی (3): شناسایی تأثیر پاسخگویی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.
هدف فرعی (4): شناسایی تأثیر مسائل ملموس بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.
هدف فرعی (5): شناسایی تأثیر ایمنی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.
1-5- فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اصلی تحقیق:
بین مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت و رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی تحقیق:
فرضیه فرعی اول (H1): بین اطلاعات و رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم (H2): بین اعتبار و رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم (H3): بین پاسخگویی و رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم (H4): بین مسائل ملموس و رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم (H5): بین ایمنی و رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
1-1-
1-6- الگوی مفهومی تحقیق
متغیر مستقل تحقیق حاضر عبارت است از: کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت که شامل مؤلفه‌های زیر هست:
1. اطلاعات
2. اعتبار
3. پاسخگویی
4. ایمنی
5. مسائل ملموس
و رضایت والدین به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته‌شده است.
1-7- محدودیت های انجام تحقیق
در فرایند اجرای هر پژوهش موانع و محدودیت هایی وجود دارند که از جمله محدودیت های انجام تحقیق حاضر عبارتند از:
1. عدم اعتماد والدین به منظور پر کردن پرسشنامه ها در وهله اول
2. عدم همکاری کادر اداری آموزش و پرورش و سازمان مدارس غیرانتفاعی شهر تهران
3. عدم اعتماد مدیران مدارس غیرانتفاعی نسبت به تحقیق حاضر در رابطه با توزیع پرسشنامه ها میان والدین دانش آموزان
این محدودیت ها با مراجعه حضوری نزد والدین و صحبت با آنان و توجیه آنان در رابطه با هدف مفید و کاربردی تحقیق حاضر برای مدارس غیرانتفاعی برطرف شد.
1-8- تعاریف نظری و عملیاتی:
عملکرد: به نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های محول شده که دربرگیرنده فرایند و نتیجه امور است، اطلاق می‌شود. (عزتی، 1391). در تحقیق حاضر، منظور از عملکرد، نحوه اجرای امور توسط دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران از منظر والدین دانش‌آموزان هست که توسط الگوی مشروعیت داشتن و با در نظر گرفتن پنج مؤلفه اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، ایمنی و مسائل ملموس سنجیده می‌شود.
کیفیت: به‌عنوان یک ویژگی که افراد به موضوع یا پدیده‌ای نسبت می‌دهند، تعریف می‌شود (بازرگان4، 2010). در تحقیق حاضر، منظور از کیفیت میزان تطابق پنج مؤلفه اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، مسائل ملموس و ایمنی با خواسته‌ها و انتظارات والدین دانش‌آموزان در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران است.
کیفیت عملکرد: به بررسی‌ها و یا روندهایی اشاره دارد که به شناسایی کیفیت اعمال، رفتار، عملکرد و یا محصولات تولیدشده، می‌پردازند (روید5، 2004). در تحقیق حاضر، منظور از مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران، میزان توانایی و تطابق مدارس غیرانتفاعی در جهت اجرای خواسته‌ها و انتظارات والدین و ایجاد مشروعیت در حیطه پنج مؤلفه اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، مسائل ملموس و ایمنی هست که توسط سؤالات پرسشنامه سنجیده می شود.
اطلاعات: مطابق با تعاریف لغت‌نامه‌های انگلیسی، اطلاعات عبارت است از مجموعه‌ای از خبر، داده، امر واقع، عمل مطلع کردن افراد و دانشی که از آموختن کسب می‌شود. واژه‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی انجمن کتابداری آمریکا اطلاعات را “همه اندیشه‌ها، داده‌های واقعی، آثار تخیلی که به‌طور رسمی و یا غیررسمی و به هر شکل مبادله ثبت، ضبط یا منتشر می‌شود “، تعریف کرده است (عینی، 1384: 30). در تحقیق حاضر منظور از اطلاعات، آشنایی والدین با ساختار و اهداف کلی دبیرستان‌های غیرانتفاعی، ارتباط و تماس منظم با والدین، به‌عنوان سازوکاری برای معرفی کارکرد مدرسه است که این اطلاعات به زبان واضح و مناسب عرضه‌شده و برای اثربخشی بیشتر موردسنجش قرار می‌گیرد. این مؤلفه توسط سؤالات 1 تا 10 پرسشنامه سنجیده شده است.
اعتبار: توانایی خدمت‌رسانی صحیح در کمترین زمان ممکن تعریف می‌شود (توحیدی و جباری، 2011). در تحقیق حاضر، منظور از اعتبار توافق صریح و مکتوب میان والدین دانش‌آموزان، پایش و بازبینی درونی و بیرونی خدمات مدرسه، ایجاد روش‌های خاص برای ارائه شکایت‌ها و توجه مستمر و منظم به میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران است که توسط سؤالات 11 تا 17 پرسشنامه سنجیده شده است.
پاسخگویی: الزام شخص به ارائه مستندات یا توضیح در برابر عملکردش در مورد مسئولیت محوله است (هاپکز6، 2005). در تحقیق حاضر، منظور از پاسخگویی اعمال یک شیوه رفتاری معمول و موردتوافق میان کارکنان و مدیران دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران و والدین هست که زمان خاص و منظمی برای این منظور در نظر گرفته‌شده است که توسط سؤالات 18 تا 22 پرسشنامه سنجیده شده است.
ایمنی: موقعیتی است که خطرات و وضعیت فیزیکی، روانی و … به‌منظور حفظ سلامت افراد و جامعه کنترل‌شده‌اند (موریس7 و همکاران، 2001: 238). در تحقیق حاضر، منظور از ایمنی ایجاد روش‌های ویژه‌ای برای حفظ بهداشت، سلامت و ایمنی، تناسب فضا و تجهیزات با مقاصد آموزشی و اطمینان والدین از ایمنی و سلامت فرزندان در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران هست که توسط سؤالات 23 تا 28 پرسشنامه سنجیده شده است.
مسائل ملموس: پاراسورامان و همکاران، (1985) مسائل ملموس را شرایط فیزیکی، نمای ظاهری و مرتب بودن فضا معرفی نموده‌اند (توحیدی و جباری، 2011). در تحقیق حاضر منظور از مسائل ملموس، تناسب فضای مورداستفاده برای ارائه آموزش و انجام فعالیت‌های تکمیلی یادگیری، تناسب منابع با مقاصد تعریف‌شده، ارزشیابی منظم فضای آموزش و تجهیزات و تدارک طرحی برای تأمین منابع دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران هست که توسط سؤالات 29 تا 35 پرسشنامه سنجیده شده است.
رضایت مشتری: رضایت به‌عنوان فرایند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول و یا استفاده از خدمات تعریف می‌شود. (کاوسی، 1388). در تحقیق حاضر، منظور از رضایت مشتری، میزان رضایت والدین دانش‌آموزان از خدمات دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران است که از فرایند تصمیم‌گیری، جمع‌آوری شواهد و قضاوت در خصوص نظام‌ها، برنامه‌ها، مواد، رویه‌ها و فرایندها با توجه به عناصر اعتبار، اطلاعات، پاسخگویی، ایمنی و مسائل ملموس به دست می‌آید که توسط سؤالات 36 تا 42 پرسشنامه سنجیده شده است.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
توجه مستمر به آموزش در شرایط پیچیده امروز بسیار مهم و حیاتی است و این امر نیازمند تبیین دقیق و روشن از مفهوم آموزش هست. بنابراین توجه به تعاریف اولیه و پایه‌ای تعلیم و تربیت از الزامات این موضوع است. از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف، آموزش معانی و مفاهیم گسترده‌ای دارد. از دیدگاه سپکتور8 (2000: 2) آموزش عبارت است از: “آنچه یادگیری را موردحمایت قرار می‌دهد و تسهیل می‌کند”. همچنین رایگلوت (1997: 44) معتقد است که آموزش عبارت است از: “هر آنچه برای کمک به فردی انجام می‌شود تا او یاد بگیرد (فردانش، کرمی، 1387). در معنای محدودتر، آموزش‌وپرورش به هر نوع آموزش‌وپرورشی اطلاق می‌شود که به‌صورت قراردادی و به شیوه‌های منظم، منطقی و از روی برنامه ارائه گردد. این نوع آموزش‌وپرورش با ورود به مدارس یا مؤسسات آموزشی آغاز می‌شود و با طی سطوح و مراحل مختلف ادامه می‌یابد (صالحی و عظیمی، 1388).
سپکتور (2014)، آموزش‌وپرورش را شامل توسعه سیستمی دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی می‌داند که افراد و گروه‌های فردی را به انسان‌های مسئولیت‌پذیر، متفکر و مثمر ثمر در جامعه تبدیل می‌کند. هر یک از بخش‌های این تعریف ضروری و لازم است. پرورش افراد مسئولیت‌پذیر شامل کاربرد دانش، مهارت‌ها و رفتارها می‌شود. تفکر، لازمه داشتن یک جامعه پایدار، شهروندانی با تفکر انتقادی و افراد مشارکت‌کننده در مسائل اساسی جامعه است. از نظر کاگایان (2002)، آموزش یک مفهوم عام است که شامل تلاش در جهت توانمندسازی افراد برای شناخت راهی در جهت آمادگی برای آینده و هماهنگی با جامعه می‌شود (ساهنک9، 2010). در این بخش ضمن توضیح آموزش‌وپرورش و نقش و کارکردهای آن، به معرفی مدارس غیرانتفاعی و ویژگی‌های و اهداف آنان پرداخته و سپس مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت به‌عنوان متغیر مستقل تحقیق معرفی‌شده‌اند و متغیر رضایت به‌عنوان متغیر وابسته تحقیق معرفی شده است.

2-2- کارکردهای آموزش‌وپرورش
بنابراین مطابق با تعاریف ذکرشده، آموزش نقش مؤثری در بالندگی و توانمندسازی افراد جامعه دارا است که اهمیت این نقش از طریق تبیین و تشریح کارکردهای آموزش‌وپرورش در جامعه روشن‌تر می‌شود. این کارکردها در هر جامعه فرق دارد، اهمیت و اولویت آن‌ها با توجه به اهداف و شرایط متفاوت است و مکمل یکدیگر می‌باشند. انتقال فرهنگ، اولین کارکرد آموزش‌وپرورش در یک جامعه است که با توجه به ماهیت اکتسابی فرهنگ، آموزش‌وپرورش باعث آموزش و انتقال آن در جوامع شده و با استفاده از رویکرد جامعه‌پذیری، پرورش اجتماعی نسلی به نسل دیگر را از طریق انتقال ارزش‌ها، هنجارها، آداب‌ورسوم فرهنگی و اجتماعی و القای ارزش‌های اجتماعی و الگوهای رفتاری تقبل می‌کند.
آموزش‌وپرورش همچنین با تربیت افراد متخصص و ماهر برای جذب در بازار کار و نظارت اجتماعی از طریق ایجاد وفاداری به نهادهای جامعه و درونی کردن ارزش‌های جامعه در افراد، باعث حمایت از نظم و وحدت اجتماعی می‌شود. وحدت اجتماعی از طریق توسعه و تقویت فرهنگ و هویت مشترک صورت می‌گیرد.
نوآوری و تغییر توسط آموزش‌وپرورش را می‌توان به‌عنوان نهادی دوبعدی که شامل ابعاد تثبیت و تحکیم وضع موجود و برنامه‌ریزی برای ایجاد تغییر می‌شود، نام برد. در جوامع امروزی تغییر امری
اجتناب‌ناپذیر است و برای ایجاد برنامه‌های مربوط به آن، نظام‌های آموزشی عهده‌دار مسئولیت بزرگی خواهند بود. پرورش و رشد شخصی از دیگر کارکردهای آموزش‌وپرورش است که با ایجاد نگرش‌ها،
ارزش‌ها، سازگاری‌های ذهنی، رفتارها و مهارت‌هایی در افراد برای پرورش و رشد اجتماعی و از طریق تربیت جسمی، عاطفی، روانی و ذهنی در جهت پرورش شخصی افراد عمل می‌کند.
علاوه بر این، آموزش‌وپرورش از طریق بالا بردن مهارت‌ها و شایستگی فنی افراد، در جهت تربیت نیروی انسانی در جامعه به‌عنوان متخصصین بازار کار عمل می‌کند و از این طریق سرمایه‌گذاری برای افراد به‌حساب می‌آید. درنهایت آموزش‌وپرورش نگرش و احساسات مربوط به علوم سیاسی و نقش افراد در آن حوزه را مشخص می‌کند (علاقه بند، 1391).
بنابراین آموزش یک مفهوم عام است و شامل آموزش‌وپرورش، آموزش و راهنمایی، تدریس، تعلیم و تربیت، ترویج علم، فرهیختگی و… می‌شود (متوسلی، آهنچیان، 1381، 23). به نقل از فردانش (1378)، یک تعریف مناسب از آموزش، تعریف بر اساس اجزای تشکیل‌دهنده آن است که هر موقعیت آموزشی را دارای سه جزء یا عنصر “اهداف، روش‌ها و شرایط” می‌داند. اهداف یا نتایج، مقاصد ارائه‌ی آموزش، روش‌ها، راه‌های دستیابی به نتایج و شرایط، محدودکننده‌ی اعمال و به‌کارگیری روش‌ها می‌باشند. همچنین بهنام (1390)، روند آموزش را در جدول (2-1) توصیف کرده است.
جدول 2-1- روند آموزش (بهنام، 1390)
با ذکر این مقدمه و تبیین نقش و اهمیت آموزش، با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق که در قسمت کلیات بیان شد، در این تحقیق تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران بررسی می‌شود. بدین منظور ابتدا سیستم آموزشی ایران توضیح داده می‌شود و پس‌ازآن مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از این سیستم آموزشی معرفی و اهداف و ویژگی‌های آنان ذکر می‌گردد. در ادامه به مبحث اصلی تحقیق یعنی مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت با توجه به الگوی کیفیت آموزشی مشروعیت و رضایت والدین پرداخته می‌شود.
2-3- سیستم آموزش ایران
سیستم آموزشی ایران از یک سیستم آموزشی فرانسوی قدیمی برگرفته‌شده است و اهمیت آن بر تمرکز است. سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های آموزشی توسط دولت کنترل می‌شود. در سال 1330، اولین جهش‌ها در جهت انتقال قدرت و اختیارات مهم به بخش‌بندی‌های شهری انجام شد و مسئولیت‌هایی از قبیل استخدام، اختصاص منابع مالی هر استان به هزینه‌های مشخص و بعضی از هزینه‌هایی که به اختیارات استان‌ها مربوط می‌شد، انجام گرفت. باوجود افزایش قدرت و مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش، تصمیم‌گیری‌ها متمرکز بوده و از طریق قدرت دولت هست (بهبهانی10، 2010). این سیستم مانند هر نظام آموزشی دیگری دارای نقاط قوت و ضعفی است.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید